Bij Fysio Annadal hanteren we onderstaand privacy beleid zoals het KNGF dit voor haar leden heeft geformuleerd.

Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:

 • de behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt
 • een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier
 • de NAW-gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden NAW-gegevens door de fysiotherapeuten ontoegankelijk gemaakt
 • bij een eventuele overdracht aan een andere zorgverlener de rapportages opgestuurd worden, na toestemming van de patiënt. De goedkeuring van de patiënt wordt aangevinkt in Intramed
 • indien er overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de patiënt. Deze goedkeuring van de patiënt wordt aangevinkt in Intramed
 • het patiënten niet is toegestaan om de computers te bedienen, zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntgegevens
 • de patiënt ten allen tijde recht heeft op inzage in zijn eigen patiëntendossier
 • de patiënt het recht op een afschrift van zijn patiëntdossier heeft
 • de patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard worden
 • vernietiging van de patiëntgegevens wordt gedaan door versnippering of door een gecertificeerde instelling

Inzage
Wilt u inzicht in uw eigen gegevens dan kan dat, stuur dan een schriftelijk verzoek naar het onderstaand adres:

Becanusstraat 15/A02
6216 BX Maastricht
info@fysio-annadal.nl

Fysio Annadal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Annadal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Annadal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in dit document.